Ochrana osobných údajov

Vážený obchodný partner,

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prichádzajú nové pravidlá na ich spracovanie.
Ak chcete aj naďalej ostať s nami a byť informovaný o novinkách, prípadne prebiehajúcich marketingových akciách, tak prosím kliknite na link.

Zakliknutím udelíte súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, trvalého bydliska, adresy na doručenie, telefonického a e-mailového kontaktu na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecne nariadenie o ochrane údajov).

V prípade, že nám súhlas so spracovaním osobných údajov, v rozsahu vyššie uvedeným, neposkytnete pre marketingový účel, dovoľujeme si vás informovať, že osobné údaje budeme aj naďalej spracovávať na základe zmluvného vzťahu, ktorý vznikol uzatvorením kúpnej zmluvy, pre účel jej plnenia.

S úctou

PhDr. Lívia Barkociová

konateľka spoločnosti